Vedtægter for Organistforeningen

(tidligere Foreningen af Præliminære Organister)

OBS: En ændring af foreningens vedtægter er indstillet til endelig godkendelse på Organistforeningens generalforsamling i maj 2020. Se forslaget her
 

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Organistforeningen.


Stk. 2. Foreningens hjemsted er foreningens sekretariats adresse.


§2. Formål

 Foreningens formål er:

 • at udøve forhandlings- og aftaleretten for medlemmerne i overensstemmelse med gældende hovedaftale og overenskomster, herunder at forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde.
 • at bistå medlemmerne i deres faglige, tjenstlige og kunstneriske interesser.
 • at virke for en styrkelse af standens og de enkelte medlemmernes faglige og kunstneriske niveau ved et engagement i uddannelse og efteruddannelse.
 • at virke for en styrkelse af sammenholdet mellem medlemmerne ved at afholde et årligt landsmøde samt at støtte initiativer, der etablerer netværk for foreningens medlemmer.

§ 3. Medlemmer

Som ordinære medlemmer optages:

 1. Organister med Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse ansat i organiststillinger i den danske folkekirke inden for foreningens forhandlingsområde.
 2. Personer i øvrigt med Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse. Som ekstraordinære medlemmer optages:
 3. Elever, der er optaget som PO-studerende på anerkendt

Kun de under a) og b) nævnte medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Indmeldelse i foreningen sker til foreningens sekretariat. Udmeldelse sker skriftligt til foreningens sekretariat med en måneds varsel til udgangen af kalenderåret.


Stk. 3. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeretten. Medlemmer, der er i restance med mere end 1/2 års kontingent, regnet fra den for rettidig indbetaling fastsatte termin, slettes som medlemmer og kan kun optages påny efter indfrielse af deres kontingentrestance og i øvrigt på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.


Stk. 4. Ret til bistand fra foreningen forudsætter, at pågældende medlem har betalt mindst et halvt års kontingent. Dog har medlemmer, der indmeldes senest én måned efter afsluttende eksamen eller senest én måned efter første ansættelse, straks ret til bistand fra foreningen.


Stk. 5. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udelukke et medlem af organisationen, når den pågældende har modarbejdet organisationens interesser. Den pågældende kan indanke en sådan bestyrelsesbeslutning for en ordinær generalforsamling. På denne kræver stadfæstelse af bestyrelsens beslutning mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et sådant udelukket medlem kan, når anmodning derom foreligger, genoptages ved en bestyrelsesbeslutning, dog tidligst 1 år efter udelukkelsen. Er udelukkelsen godkendt ved generalforsamlingsbeslutning, kræves en ny sådan med simpelt flertal for genoptagelsen.


Stk. 6. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 


§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt på en generalforsamling. Af disse skal mindst 6 være valgt blandt de under § 3 a) nævnte medlemmer.


Valg af bestyrelsen

Stk. 2. Valget gælder for en periode på 3 år. Genvalg kan finde sted. En tredjedel, eller så nær en tredjedel som muligt, er på valg hvert 3. år.


Stk. 3. Desuden vælges på generalforsamlingen en 1.-suppleant og en 2.-suppleant til at indtræde i bestyrelsen ved mandatnedlæggelse. Valg af suppleanter gælder for 1 år.


Stk. 4. Hvert år inden den 10. februar meddeler bestyrelsen, om de af dens medlemmer, som er på valg, er villige til at modtage genvalg, eller, hvis dette ikke er tilfældet, forslag til ny besættelse af den eller de ledigblevne pladser.


Stk. 5. Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede kan derefter indsendes til sekretariatet inden 10. marts. Hvert forslag skal være bilagt en skriftlig erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen, samt være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere.


Stk. 6. Er der ikke inden 10. marts indkommet andre forslag end de af bestyrelsen fremsatte, betragtes de pågældende som valgt uden afstemning. I modsat fald foretages valget af den ordinære generalforsamling.


Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valget afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de pågældende. Står stemmerne stadig lige, foretages lodtrækning.


Bestyrelsens konstitution

Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse tre udgør forretningsudvalget. Løbende sager, der ikke behøver den samlede bestyrelses overvejelser, samt presserende sager, hvor man ikke kan nå at samle hele bestyrelsen kan efter formandens skøn behandles af forretningsudvalget. Formanden tegner foreningen mellem bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne.


Bestyrelsens virke

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede og formanden eller næstformanden er blandt disse. Formanden (eller i dennes forfald næstformanden) leder mødet, med mindre der vælges en anden mødeleder.


Stk. 10. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke til stede, er næstformandens stemme afgørende.


Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 12. Bestyrelsen nedsætter udvalg og trækker på ekstern ekspertise efter behov.


Stk. 13. Bestyrelsen vælger et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma til ekstern revision. Regnskabsåret følger kalenderåret.


Stk. 14. Bestyrelsen er bemyndiget til at udskrive ekstraordinært kontingent i særlige tilfælde. Stk. 15. Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang.


Udtrædelse af bestyrelsen

Stk. 16. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i dettes sted i den pågældendes valgperiode.


Stk. 17. Såfremt et flertal af de valgte bestyrelsesmedlemmer ønsker at nedlægge deres mandater uden for tur, skal bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 10 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling fratræder bestyrelsen, og der vælges et midlertidigt forretningsudvalg, der tegner foreningen, indtil en ny bestyrelse kan vælges på næstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 5. Sekretariat

Bestyrelsen etablerer et sekretariat og kan ansætte lønnet medhjælp. Sekretariatsansatte foreningsmedlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang.


Stk. 2. Sekretærfunktionen i forbindelse med bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder varetages af sekretariatet, der ligeledes fører beslutningsprotokol.


§ 6. Kommunikation

Foreningen er forpligtiget til at etablere og vedligeholde fyldestgørende og tidssvarende kommunikationsveje mellem bestyrelsen, sekretariatet og medlemmerne.


§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.


Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med samtidig angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens tid og sted afgøres af bestyrelsen. Det reviderede regnskab offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen


Stk. 3. På generalforsamlingen
 • vælges en dirigent til ledelse af mødet
 • forelægger formanden bestyrelsens årsberetning forelægger kassereren regnskabet
 • vedtages der kontingentsatser efter indstilling fra bestyrelsen foretages der valg til bestyrelsen
 • foretages valg af suppleanter
 • behandles der i øvrigt emner sat på dagsordenen af bestyrelsen eller medlemmer


Stk. 4. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men kan på begæring af mindst fem tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt. I påkommende tilfælde vælges et antal stemmetællere.


Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde inden 10. marts. Senere indkomne forslag kan behandles under "Eventuelt" og kan ikke sættes under afstemning.


Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 ordinære medlemmer ønsker en sådan afholdt med samtidig angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremkomst og indkaldes med mindst 10 dages varsel.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages, når bestyrelsen eller mindst 20 ordinære medlemmer fremsætter formulerede forslag herom. Sådanne forslag forelægges til debat på en generalforsamling, idet de senest ved indvarslingen af den pågældende generalforsamling skal være meddelt til medlemmerne. Forslagsstillerne afgør efterfølgende, hvorvidt debatten har givet anledning til ændringer, hvorefter de endelige ændringsforslag af bestyrelsen meddeles medlemmerne. Disse reviderede forslag sættes herefter til afstemning på en følgende generalforsamling.


Stk. 2. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 9. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning, samt hvorledes der i så fald skal disponeres med foreningens midler og ejendom, kan kun besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger er for forslaget.


Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter vedtægter af 1. september 2002.